Kompetence

Primátor města Brna je zvolen Zastupitelstvem města Brna, je členem tohoto zastupitelstva a je mu odpovědný za výkon své funkce. Primátor města Brna je vrcholným představitelem města, které zastupuje navenek, a stojí v čele Magistrátu města Brna.

Jeho kompetence jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to zejména v oblasti krizového řízení. Jsou též stanoveny ve Statutu města Brna, což je obecně závazná vyhláška statutárního města Brna.

Primátor města Brna zejména:

 • zastupuje město navenek; má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech primátorských insignií a závěsného odznaku se státním znakem,
 • spolu s první náměstkyní nebo jiným radním podepisuje právní předpisy města, opatření obecné povahy na vydání plánovací dokumentace, zápisy ze zasedání Zastupitelstva města Brna a ze schůzí Rady města Brna,
 • svolává a řídí schůze Rady města Brna a zasedání Zastupitelstva města Brna,
 • může pozastavit výkon usnesení Rady města Brna, má-li za to, že je nesprávné; věc pak předloží k rozhodnutí nejbližšímu zasedání Zastupitelstva města Brna,
 • jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele Krajského úřadu tajemníka Magistrátu města Brna a stanovuje mu plat podle zvláštních předpisů,
 • odpovídá za informování veřejnosti o činnosti města a za zpracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti města za předcházející kalendářní rok,
 • přezkoumává námitky proti rozhodnutí zadavatele podle zákona o veřejných zakázkách a podle koncesního zákona, je-li zadavatelem město,
 • zastupuje město jako účastníka řízení ve správních a územních řízeních za podmínek stanovených Statutem města Brna,
 • je oprávněn vyžadovat texty usnesení zastupitelstva a rady městské části,
 • řídí Městskou policii Brno,
 • požaduje po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
 • zřizuje zvláštní orgány města pro výkon přenesené působnosti podle zvláštních právních předpisů (např. povodňovou komisi apod.),
 • odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
 • koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu města, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal; pro koordinaci záchranných a likvidačních prací si může zřídit krizový štáb,
 • při své koordinaci záchranných a likvidačních prací je povinen předávat Ministerstvu vnitra zprávy o jejich průběhu prostřednictvím operačního a informačního střediska integrovaného záchranného systému,
 • je oprávněn pro účely záchranných a likvidačních prací vyžadovat pomoc podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje, přičemž tuto a další pomoc vyžaduje prostřednictvím příslušného operačního a informačního střediska Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje,
 • odpovídá za přidělení zásob pro humanitární pomoc fyzickým osobám vážně postiženým krizovou situací (v případě, že mu zásoby byly poskytnuty),
 • schvaluje vnější havarijní plány,
 • zajišťuje krizové řízení za podmínek stanovených v Příloze č. 7 Statutu města Brna,
 • může přijímat prohlášení snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
 • projednává se statutárním orgánem příspěvkové organizace statutárního města Brna jmenování nebo odvolání vedoucího útvaru interního auditu příspěvkové organizace statutárního města Brna.